Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z Kongresem Krakowskich Przedsiębiorców (dalej jako: “Kongres”) :

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Kongresem oraz jego Organizatorem jest Stowarzyszenie Postaw na Kraków, z siedzibą przy ul. Kurniki 6/23, 31-156 Kraków, zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 308. 
 2. Kontakt możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez email: kontakt@postawnakrakow.pl .
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Kandydatów, Uczestników oraz Gości Kongresu.
 4. Kandydatem jest każda osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny Kongresu znajdujący się na stronie internetowej https://app.evenea.pl/event/kongreskp
 5. Uczestnikiem Kongresu jest każda osoba zakwalifikowana przez Organizatora w drodze procesu rejestracji do udziału w Kongresie.
 6. Gościem Kongresu jest każda osoba zaproszona przez Organizatora do udziału w Kongresie.

Dane osobowe Kandydatów

 1. Dane osobowe Kandydatów podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przetwarzane:
 1. w celu przeprowadzenia rejestracji Uczestników Kongresu – podstawa prawna: zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu dostarczania im przez Administratora drogą elektroniczną wiadomości zawierających informację o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora – podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z oddzielnie wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Kandydat wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 1. Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w rejestracji. Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rejestracji.

Dane osobowe Gości i Uczestników

 1. Dane osobowe Gości i Uczestników mogą być przetwarzane:
 1. w celu zapewnienia prawidłowej organizacji Kongresu i uczestnictwa w nim – podstawa prawna: zgoda uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w Kongresie;
 2. w celu zapewnienia im udogodnień podczas Kongresu stosownych do ich preferencji oraz sytuacji życiowej – podstawa prawna: zgoda uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zapewnienie uczestnikowi udogodnień zgodnych z jego preferencjami oraz sytuacją życiową;
 3. w celu nawiązania i utrzymania z nimi kontaktu w bieżących sprawach związanych z przygotowaniem i przebiegiem Kongresu – podstawa prawna: zgoda uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w Kongresie;
 4. w celu dostarczania im przez Administratora drogą elektroniczną wiadomości zawierających informację o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Gość, Kandydat lub Uczestnik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu;
 5. w celu nawiązania z nimi kontaktu po zakończeniu Kongresu i uzyskania opinii na temat przebiegu Kongresu, a także planów organizacji kolejnych wydarzeń organizowanych przez Administratora – podstawa prawna: zgoda uprawnionego na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych jest dobrowolne;
 6. w odniesieniu do wizerunku uprawnionych – w celu dokumentowania przebiegu Kongresu, informowania o Kongresie i jego relacjonowania – wykorzystując utrwalony podczas przebiegu Kongresu wizerunek uprawnionego w formie zdjęć lub nagrań – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości dokumentowania, relacjonowania i informowania o Wydarzeniu;
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Okres przechowywania danych, odbiorcy danych

 1. Okres, przez jaki Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jest zależny od celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Kandydatów, Gości i Uczestników Kongresu przetwarzane w celu przeprowadzenia rejestracji, zapewnienia im prawidłowej organizacji i uczestnictwa w Kongresie, w celu zapewnienia im udogodnień podczas Kongresu stosownych do ich preferencji oraz sytuacji życiowej, w celu nawiązania i utrzymania z nimi kontaktu w bieżących sprawach związanych z przygotowaniem i przebiegiem Kongresu, będą przechowywane do czasu zakończenia Kongresu albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 3. Dane osobowe Kandydatów, Gości i Uczestników Kongresu przetwarzane w celu nawiązania z nimi kontaktu po zakończeniu Kongresu i uzyskania od nich opinii na temat przebiegu Kongresu będą przechowywane przez okres 18 miesięcy od zakończenia Kongresu.
 4. Dane osobowe – wizerunek – Gości i Uczestników Kongresu przetwarzane w celu informowania o Kongresie i relacjonowania Kongresu będą przechowywane do czasu ewentualnego wycofania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku.
 5. Dane osobowe Kandydatów, Gości i Uczestników Kongresu przetwarzanie w celu dostarczania im przez Administratora drogą elektroniczną wiadomości zawierających informację o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub w razie cofnięcia tzw. zgody marketingowej lub w razie ustalenia dezaktualizacji tych danych.
 6. Dane osobowe Kandydatów, Gości i Uczestników Kongresu przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przechowywane przez czas niezbędny dla ochrony praw Administratora, w szczególności uwzględniając okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 7. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą i mogą być przekazywane:
 1. podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu;
 2. podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe lub prawne;
 3. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec danego sposobu przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 2. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: kontakt@postawnakrakow.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w tym wysyłania informacji marketingowych.
 4. Ponadto mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec innego niż ww. przetwarzania swoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. W takim przypadku Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o cookies

 1. Strona internetowa pod adresem http://hosting2311238.online.pro/autoinstalator/wordpress/ wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Gdy korzystają Państwo z naszej strony, stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i monitorowania ruchu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane jedynie przez czas istnienia uzasadnionego interesu po stronie Administratora.
 3. Każdy użytkownik może zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym zablokować przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Niektóre zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

Jeżeli masz jakieś pytania,
zadzwoń 508-176-916

lub napisz na info@kongreskp.pl

Polityka prywatności

Copyright © 2023. Stowarzyszenie „Postaw na Kraków”